Навигация

Структура

Клиника по образна диагностика

     Клиниката по образна диагностика при МИ-МВР е акредитирана с ІІІ ниво на компетентност. Разполага с 5 рентгенови апарата, 6 подвижни рентгенови уредби, мамограф, спирален компютърен томограф, ехографи с възможност и за Доплер изследвания. Клиниката по образна диагностика работи със система за вторична дигитализация на образите (безфилмова технология), към която са свързани всички рентгенови апарати и компютърния томограф.

Екип

     Клиниката се ръководи от доц. д-р Добрина Христова Млъчкова, д.м., която е  член  на Българската асоциация по радиология, на Европейската асоциация по радиология, член на , редколегията на сп. Рентгенология и радиология. Има над 50 научни публикации, част от които в международни списания. Преподавател с дългогодишен стаж в курсовете за следдипломна квалификация на Катедрата по образна диагностика в Медицински университет – София.
    Всички лекари, работещи в клиниката, са с призната специалност по образна диагностика и дългогодишен опит.
     Всички са с призната специалност по образна диагностика и дългогодишен опит. В клиниката специализира и един клиничен ординатор.

Дейност

     В клиниката по образна диагностика се прилагат съвременни диагностични методи за изследване на всички органи и системи – централна и периферна нервна система, глава и шия, дихателна, храносмилателна, отделителна и костно -ставна система.
Клиниката е база за обучение на специализиращи лекари по образна диагностика и на студенти от Медицинския колеж – специалност рентгенов лаборант. Лекарите от клиниката имат над 200 научни публикации и съобщения на български и международни научни форуми и участия в 17 монографии.


Контакти

 Лекари – тел. 02/ 9821436