Навигация

Структура

Клиника по образна диагностика

    Клиниката по образна диагностика при МИ-МВР е има ІІІ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт. Разполага с 4 рентгенови апарата, 6 подвижни рентгенови уредби, мамограф, компютърен томограф, ехографи с възможност за Доплер изследвания. Клиниката по образна диагностика работи със система за вторична дигитализация на образите (безфилмова технология), към която са свързани всички рентгенови апарати и компютърният томограф.

 
Екип

     Клиниката се ръководи от доц. д-р Добрина Христова Млъчкова, д.м., която е  член  на Българската асоциация по радиология, на Европейската асоциация по радиология, член на  редколегията на сп. Рентгенология и радиология. Има над 50 научни публикации, част от които в международни списания. Преподавател с дългогодишен стаж в курсовете за следдипломна квалификация на Катедрата по образна диагностика в Медицински университет – София.
     В клиниката работят лекари с призната специалност по образна диагностика и дългогодишен опит. Един от лекарите е с успешно защитена докторска дисертация.

    
Дейност


     В клиниката по образна диагностика се прилагат съвременни диагностични методи за изследване на всички органи и системи – централна и периферна нервна система, глава и шия, дихателна, храносмилателна, отделителна и костно -ставна система.
     Клиниката е база за обучение на специализиращи лекари по образна диагностика и на студенти от Медицинския колеж – специалност рентгенов лаборант. Лекарите от клиниката ежегодно имат научни публикации в периодичния медицински печат и съобщения на български и международни научни форуми.

Контакти


 Лекари – тел. 02/ 9821436
 Старши рентгенов лаборант - тел. 02/ 9821539